A Vadaskert Alapítvány közfinanszírozott és magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásairól

Az adatkezelő megnevezése:

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért (a továbbiakban: Intézmény, Adatkezelő)

Postacím: 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.
Telefonszám: 06 1 392 1437
E-mail cím: info@vadaskert.hu
Honlap: www.vadaskert.hu

A Vadaskert Alapítvány és munkatársai a betegek egészségügyi és személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja a jogszabályokban foglaltak szigorú betartását, a betegek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és szakmai előírásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Vadaskert Alapítvány nem önálló jogi személyiségű szervezeti egységeként működteti a Vadaskert Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Kórház-és Szakambulanciát.

Jelen Szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető www.vadaskert.hu (közfinanszírozott szolgáltatás), a www.vadaskertem.hu (magánfinanszírozott szolgáltatás) weboldalakon, a recepción és intézményünkben több helyen.

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészségügyi és személyes adatok kezelésére az érintett személyes, önkéntes hozzájárulása, és az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törv.
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed:

 • az Intézmény minden, egészségügyi ellátást nyújtó szervezeti egységére, a szakmai felügyeletet, ellenőrzést végző szervezetre, munkatárásra aki, vagy amely egészségügyi és személyes adatot kezel,
 • minden, az Intézmény közfinanszírozott és magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő természetes személyre (a továbbiakban: érintett),
 • minden, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban Eüat.) előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatra,
 • az adatkezeléssel kapcsolatba került vagy kerülő külső szolgáltatóra, amely az Intézmény feladatkörébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül.
 1. Az egészségügyi adatkezelés célja

Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése.

A felsoroltakon kívül egészségügyi és személyes adat kizárólag törvényben meghatározott esetekben az ott megjelölt célból, a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A fentiekben leírt adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amelyet a jogszabályok, a szakmai szabályok előírnak és amelyek  az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Időpontkéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy időpontot egyeztessenek az Adatkezelővel annak szolgáltatásai, vagy egyéb kérdések kapcsán.

Érintettek

Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat   Az adatkezelés célja
Kiskorú neve   Azonosítás.
Törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma   Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Kiskorú lakcíme   A területi ellátási kötelezettségünknek megfelelő lakcím ellenőrzése.
Kiskorú születési ideje   Azonosítás, életkor ellenőrzése.
Jelentkezés indoka, jelentkezés előzményei   Megfelelő szakemberhez történő előjegyzést szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a betegjelentkezéssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg.

 1. Kivizsgálás és gyógykezelés céljából történő adatkezelés

Az egészségügyi és személyes adatok felvétele a gyógykezelés része. Az adatfelvétel kötelező, az érintett az adatait hitelt érdemlően köteles igazolni.

Érintettek

Aki felé az Adatkezelő gyógykezelést nyújt, továbbá az érintett hozzátartozója (törvényes képviselője), érintett által meghatározott más személy.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Kiskorú családi és utóneve, bejelentett lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, neme Azonosítás.
Kiskorú TAJ száma Azonosítás, közfinanszírozási támogatáshoz szükséges.
Törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma / számlázási címe Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás / magánfinanszírozott szolgáltatás esetén szabályszerű számla kiállítása.
Testi vagy szellemi állapotra vonatkozó egészségügyi adat, dokumentáció Gyógykezelés nyújtása.
Kiskorú közgyógyellátási igazolvány száma (közgyógyellátásra jogosultság esetén) Gyógykezelés nyújtása.
14. életévét betöltött kiskorú e-mail címe, telefonszáma Kapcsolattartás, konzultáció (a törvényes képviselő hozzájárulásával).
Egészségpénztári azonosító adatok (magánfinanszírozott szolgáltatás esetén) Egészségpénztári számla kiállítása.

Az adatkezelés jogalapja

A kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés.

Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatokon (családi és utónév, bejelentett lakcím, születési hely és idő, anyja neve, TAJ-szám) kívül az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása önkéntes, ennek jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.

Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés az alábbi esetekben is, ha az érintett (törvényes képviselője) törvény szerinti kötelezettsége a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,

 • ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy a jogszabályban felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, kivéve az Eüak. 15. § (6) bekezdése szerinti esetet,
 • ha arra a jogszabályban felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
 • heveny mérgezés esetén,
 • ha valószínűsíthető, hogy az érintett a jogszabályban felsorolt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
 • ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
 • ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
 • ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

Számlázás esetében az adatkezelés joglapaja az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény).

Az adatkezelés időtartama

 • Egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt – a tudományos jelentőségű dokumentáció kivételével – az adatokat törölni kell.
 • Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig őrizzük.
 • Amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük.

Szükség esetén az érintett külön hozzájárulásával a konzultáció online videókapcsolattal (Skype, Zoom alkalmazással) is megvalósulhat, mely során az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó előírások nem különböznek a személyes találkozón történő adatkezeléstől. Ebben az esetben csak az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre bővül az érintett személy alkalmazásban használt azonosítójával (pl. Skype-azonosító). A konzultáción az Adatkezelő részéről csak a konzultációt végző munkatárs van jelen, videó- és hangrögzítés nem történik.

A Skype alkalmazás adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

A Zoom alkalmazás adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető: :https://zoom.hu/adatvedelem/

 1. Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

A hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága és a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás céljából.

Érintett

Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, születési hely, idő, bejelentett lakcím Kapcsolattartás
Hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adatok, aláírás. A hozzájárulás teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama

Azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy. ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

 1. Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés

Az Intézményben zajló tudományos kutatások során történő személyes és egészségügyi adatkezelés.

Érintett

Az a kiskorú és érintett hozzátartozója (törvényes képviselője), aki tudományos kutatásban részt vesz.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, születési hely, idő, bejelentett lakcím, nem Azonosítás, kapcsolattartás.
Beleegyező nyilatkozatban megjelölt adatok, aláírás. A hozzájárulás teljesítéséhez szükséges.
Testi vagy szellemi állapotra vonatkozó egészségügyi adat, dokumentáció Kutatási tevékenység elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama

Azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy. ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

Egyéb információk: Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel. A személyes adatot – mihelyt a kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Addig is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott, vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges. A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha az érintett abba írásban beleegyezett. Tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy a gyógykezelt személy személyazonossága megállapítható legyen.

Az ellátottak személyi és egészségügyi adataiba a tudományos kutatási célból kérelmet benyújtó kutató tekinthet be, amennyiben ilyen irányú kérelmét pozitívan bírálták el. A kutatási kérelemben meg kell határozni a megismerni kívánt adatok körét, a kutatás célját. A kutatásra az engedélyt az oktatási-és kutatási igazgató adja meg és egyben tájékoztatja ennek tényéről az érintett szervezeti egység vezetőjét és az adatvédelmi tisztviselőt.

Az Adatkezelő a kutatási kérelmekről és a megadott engedély alapján adatokhoz hozzájutott személyekről nyilvántartást vezet, melynek megőrzési ideje 10 év.

Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.

 1. Az egészségügyi adatok kezelésének általános szabályai

Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját és az adatfelvevő személyét.

A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal ellátva kell hitelesíteni, illetve elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását a rendszernek biztosítania kell.

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.

Azon adatoknak az egészségügyi dokumentumokba való felvételére, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg gyógykezelésével, csak akkor kerülhet sor, ha azok a beteg ellátásában relevánsak. A gyógykezelés során a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

Az Intézménynél munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló minden személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség tehát nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem az intézmény minden dolgozóját.

A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg. Az Intézmény az adatszolgáltatási kötelezettségnek köteles eleget tenni, ha az adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Intézmény a szervezeti egységekben az adatkezeléssel foglalkozó dolgozók nevét, beosztását, a szervezeti egység megjelölés mellett az egészségügyi adatkezelői nyilvántartásban rögzíti.

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére jogosult:

 • a Kórház Igazgatója,
 • a Kórház Orvosigazgatója
 • a kezelőorvos,
 • a kezelésben közreműködő szakápoló, ápoló,
 • a kezelésben közreműködő pszichológus, gyógypedagógus
 • a betegelőjegyzésért, betegirányításért felelős munkatárs
 • az adatvédelmi tisztviselő.

Elektronikus adatkezelés esetén az aláírást az elektronikus felhasználó név-jelszó páros helyettesíti. A nyilvántartás vezetéséért, illetve a belépési jogosultság engedélyezéséért a szervezeti egység tekintetében a munkáltatói jogokat gyakorló személy a felelős. A jelszó titkosan történő kezeléséért, azzal történő bármilyen visszaélésért a jelszó tulajdonosa felel. Az intézmény csak olyan elektronikus rendszert alkalmaz, amely képes a jelszavak titkos kezelését biztosítani. Elektronikus adatkezelés esetén a rendszer naplózza a belépés tényét.

Manuális adatkezelés esetén az adatkezelő, vagy módosító személy azonosítása az aláírásnak a nyilvántartásban rögzített aláírás mintával való összevetésével történik.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az adatvédelmet és az információbiztonságot szolgáló technikai és szervezési intézkedésekkel garantálja a személyes adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését, valamint az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel és digitális adatvédelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, úgy mint a
  • hozzáférés védelemről – a számítógéphez és az azon elérhető személyes információkat tartalmazó adatbázisokhoz csak érvényes azonosítható jogosultsággal (felhasználónévvel és egyedi jelszóval) lehet hozzáférni a hozzáférést biztosító jelszavak három havonta lecserélésre kerülnek,;
  • hálózati védelemről – jelszóval védett WiFi (WPA2-PSK), Sophos védelemmel ellátott router biztosítja a tűzfalat a belső hálózat és az internet között;
  • a hálózat és az adatállományok vírusok elleni védelméről (NOD32);
  • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, (archiválás, tűzvédelmi szabályzat, elzárt szerver)
 • Az Adatkezelő az adatok biztonságos tárolása érdekében a központi szerver teljes adatállományára vonatkozóan napi mentést végez backup NAS-ra, RAID5 rendszerben. A lementett adathordozó az erre kialakított és rendszeresített helyen és módon kerül biztonságos tárolásra.

Az adatokat tartalmazó fájlok az adatkezelés céljának teljesülését követően, illetve ha adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt, visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

papíralapon tárolt és kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

 • az iratokhoz csak a hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá (irattári szabályzat);
 • az adatkezelést végző munkatárs az ellátás alatti, illetve az azzal kapcsolatos dokumentálást követően befejeztével a kezelt dokumentumokat előírás-szerűen elzárja, az adatkezelési helyiséget bezárja vagy olyan helyen tárolja, ahol az egészségügyi dolgozók folyamatos jelenléte által a felügyelet biztosított. (zárható iratszekrény, zárható iroda);
 • A beteg szállítása, más intézményben történő vizsgálata során az egészségügyi dokumentációt személy szerint a vizsgálatért, vagy beavatkozásért felelős, vagy az átvételt intéző egészségügyi dolgozónak kell átadni. Az átvétel tényét az időpont megadásával az átvevő által aláírva a beteg dokumentációjában fel kell tüntetni, és az adatok helyességéről meg kell győződni.
 • az Adatkezelő a papíralapú dokumentumokat jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel felszerelt, papíralapú dokumentumok tárolására alkalmas, száraz helyiségben tárolja (irattár).

Az adatokat tartalmazó iratokat az adatkezelés céljának teljesülését követően, illetve ha adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt bizonyítható módon megsemmisíti (iratmegsemmisítő használta, adattárolási szabályzat, jegyzőkönyv).

 1. Az adat módosítása és törlése

Érintett köteles a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról az Adatkezelőt írásban tájékoztatni, ehhez a Nyilatkozat személyes adatváltozáshoz c. formanyomtatvány kitöltése szükséges. Az érintett kérheti adati helyesbítését és törlését, ennek részletei ld. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai c. fejezetnél.

Adatkezelő a törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag megsemmisíti, elektronikusan tárolt adatok esetében azokat helyrehozhatatlanul megváltoztatja. A törlést az adatvédelmi felelős és az Intézmény igazgatójának együttes engedélyével lehet elvégezni, és erről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, az Adatkezelő a kötelező nyilvántartási időt követően átadja a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár részére.

Az Adatkezelő az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi vagy személyes adatot – az adatfelvételt követően – úgy javítja vagy törli, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen. A módosítást kézjeggyel kell ellátni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását és a bejegyzés naplózását a rendszer biztosítja.

 1. Adatszolgáltatás az érintett saját vagy hozzátartozó egészségügyi adatairól

Az érintett és törvényes képviselője jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezelésével kapcsolatos adatai kezeléséről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot készíthet, vagy másolatot kaphat. (adatigénylési jog)

Az érintett ellátásának időtartama alatt az adatigénylési jog gyakorlása az érintetten és törvényes képviselőjén kívül az általa írásban felhatalmazott személyt is megilleti. Az érintett ellátásának befejezését követően az adatigénylési jog gyakorlása az érintetten és törvényes képviselőjén kívül az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

Az irat-betekintéssel, másolat kiadásával kapcsolatos kérelmekkel a betegirányításért felelős kollégához kell fordulni.

A kérelmet személyesen, a személyazonosság igazolása mellett, vagy írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában lehet előterjeszteni. A jogosultság igazolását a kérelmezőnek személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal (pl.: személyazonosító igazolvány, új típusú jogosítvány) és a jogosultságát igazoló okirattal (TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, teljes bizonyító erejű magánokirat) kell megtenni.

A szóbeli kérelmet írásba kell foglalni és a beteg dokumentációjához kell csatolni és ott megőrizni.

Amennyiben az adatszolgáltatást nem az érintett kérelmezi, úgy a kérelmező – jogszabályon alapuló adatkérelem kivételével – köteles igazolni személyazonosságát és jogosultságát:

 • az érintett személy saját kezűleg írt és aláírt felhatalmazásával, vagy
 • elektronikus eszközön megírt, szerkesztett, kinyomtatott és saját kezűleg aláírt felhatalmazással, melyet két tanú hitelesített, vagy
 • az érintett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt felhatalmazásával.

Ezekben az esetekben a jogosultságot igazoló okiratot a kérelemhez kell csatolni.

A kérelmekről és az intézkedésekről (adatszolgáltatás vagy annak megtagadása) a betegirányításért felelős munkatárs nyilvántartást vezet.

Első ízben a másolatok kiadása költségtérítés nélkül történik, ezt követően további másolatok kiadása a miniszteri rendeletben meghatározott költségnemek alapján kell díjat fizetni. Erről az intézmény a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  A befizetés módja az Intézmény bankszámlájára történő átutalás, vagy a házipénztárba történő készpénz befizetése.

A kérelmező számára kiadott papíralapú másolat minden oldalát az Intézmény pecsétjével és dátummal kell ellátni. Másolatkészítésnek minősül az elektronikus úton, adathordozóra készült másolat is (ideértve: fényképfelvétel készítése, vagy szkennelés).

Az Adatkezelő a hitelesítést és aláírást követően a másolatot az érintettnek, vagy – ha felhatalmazása a dokumentáció átvételére is kiterjed – a meghatalmazottnak – kérése szerint – postai úton könyvelt küldeményként kell megküldeni vagy a kérelem benyújtásának helyén személyesen átadni. A másolatot a kérelmezőnek – amennyiben ennek nincs akadálya – a kérelmében meghatározott módon kell továbbítani. Személyes átadás esetén a kérelmező személyazonosságát igazolni köteles és aláírásával igazolja a másolatok átvételét és annak idejét.

Hozzátartozó elhunyt személy halálának okával összefüggő vagy a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatok megismerése

Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult:

 • a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá
 • a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról másolatot készíteni, vagy másolatot kapni.

Hozzátartozók életét befolyásoló ok feltárása, egészségügyi ellátásukkal összefüggő adatok megismerése a beteg életében, illetőleg halálát követően

A beteg életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, örököse, valamint élettársa – írásbeli kérelme alapján – akkor is jogosult az adatigénylési jog gyakorlására, ha az egészségügyi adatra

 • a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
 • az előbbiekben felsorolt személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és
 • az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges,
 • a betegellátó szervezeti egység vezetője igazolja, hogy a kérelmezett dokumentáció másolatok kizárólag a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos, vagy
 • a kérelemben foglalt, jogszabályban meghatározott okkal közvetlenül összefüggésbe hozható egészségügyi adatokat tartalmazzák.

Amennyiben a hozzátartozó csak betekintést kér a dokumentációba, ezt a jogát a betegellátó osztály vezetője biztosítja a fenti korlátozásokkal, aki a szükséges tájékoztatást is megadja részére. A dokumentációba való betekintést dokumentálni kell (a betekintés időpontjának, a betekintő személy adatainak a feltüntetésével és a betekintést engedélyező/felügyelő vezetőnek az aláírásával).

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozók

A közfinanszírozott ellátás esetén a beteg adatai, valamint a betegellátásra vonatkozó, a jogszabályban előírt adatok a NEAK részére elektronikusan továbbításra kerülnek:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
Székhely:        1139 Budapest, Váci út 73/A 

Telefonszám: 06 1 350 2001
E-mail cím: neak@neak.gov.hu  

A kezelőorvos az ellátást követően az érintettre vonatkozó, az Eüaktv.35/§ F. pontjában meghatározott adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzíti. Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos – ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg – jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatait megismerni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosított adatait ismerheti meg. Az érintett/vagy törvényes képviselője jogosult önrendelkezési nyilatkozatban megtiltani, hogy a csatlakozott másik adatkezelő vagy az EESZT felhasználó a rögzített adatait/az általa képviselt kiskorú adatait megismerhesse. Az EESZT Adatvédelmi Tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem . AZ EESZT Adatkezelő adatai:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám:  06 1 356 1522
E-mail cím:     helpdesk.eeszt@aeek.hu

Az intézmény labordiagnosztika vizsgálatok (pl. vérkép, vizeletvizsgálat stb.) elvégzéshez külső ellátó szolgáltatását veszi igénybe, a beteg személyes adatai továbbításra kerülnek:

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet
Székhely: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14.em.
Telefonszám:  06 1 210 0278/56131, 56487
E-mail cím:

Magánfinanszírozott szolgáltatás esetén a térítési díj számviteli szabályoknak megfelelő könyvelése érdekében az érintett neve, lakcíme, az igénybe vett szolgáltatás és annak díja továbbításra kerül a könyvelő cég részére:

LINGUA Könyvelés Könyvelési és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 2471 Baracska, Fehérvári utca 27.
Telefonszám: 06 1 355 1789
E-mail cím: konyveles@lin-konyveles.hu

Adattovábbítás gyermekvédelmi jelzés esetén: Az intézmény köteles  jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, vagy  hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (1997. évi XXXI. törvény 17.§)

Adattovábbítás az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy adatkérésére: A következő szervek adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos, valamint az egészségbiztosítási szerv az érintett egészségügyi és a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadja a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szervnek. A megkeresésben vagy adatkérésben az Eavt. 4. § (4) bekezdésének megfelelően fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve azon adatokat is, amelyek az egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján állnak rendelkezésre. A megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szervek a következők lehetnek:

 1. büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,
 2. szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
 3. potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi alkalmasságot megállapító bizottság,
 4. a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,
 5. a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott körben,
 6. az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv,
 7. a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szervek a törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban kapott felhatalmazás körében,
 8. halottvizsgálat során a halottvizsgálatot végző orvos,
 9. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló törvényben, valamint a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szakmai vizsgálat során a közlekedésbiztonsági szerv. ((1997. évi XLVII. törvény 23.§)
 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A betegjogi képviselő az érintett kérésére számára az egészségügyi dokumentáció kezelésével kapcsolatos jogairól az Intézménynél alkalmazott gyakorlatra figyelemmel tájékoztatást ad. A betegjogi képviselő neve és elérhetősége a www.vadaskert.hu és a www.vadaskertem.hu oldalon és az Intézmény várótermében van közzétéve.

Adatvédelmi tisztviselő: Rádi Bettina; elérhetősége munkaidőben: 06-1-392-1437; email: radi.bettina@vadaskert.hu; postacím: Vadaskert Alapítvány, 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.

A tájékoztatás kéréséhez való jog

 Az érintett tájékoztatást kérhet az Intézmény által kezelt adatokról, azok forrásáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint ha történik személyes adat továbbítás, akkor az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Intézmény a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül, írásban válaszol.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti a személyes adatainak helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat).

Az Intézmény a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesíti a személyes adatok módosítását, és ennek megtörténtéről írásban értesítést küld.

A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a személyes adatainak törlését.

Az Intézmény a törlési kérelmet csak abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Intézményt az adatok további tárolására kötelezi. Ilyen például a számlázás és az irattározásra vonatkozó határidő. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül az Intézmény teljesíti a személyes adatok törlését, és ennek megtörténtéről írásban értesítést küld.

A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti a személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását, amely a személyes adatok törlését kizárta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve ha az adatkezelés kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek érvényesítéséhez szüksége, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az Intézmény indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban tájékoztatást ad a kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén a határidő 2 hónappal meghosszabbítható a késedelem okainak megjelölésével, melyről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Hatósági eljárás kezdeményezése: Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

Bírósági eljárás kezdeményezése: A bírósági út választása esetén a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mellékletek:

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Kérjük, mielőtt kitölti ezt a nyomtatványt, olvassa el a Vadaskert Alapítvány Adatkezelési tájékoztatóját, melyet a recepción és intézményünkben több helyen, valamint a www.vadaskert.hu és www.vadaskertem.hu weboldalainkon is megtalál.

 A kiskorúról és törvényes képviselőjéről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre a vizsgálat, gyógykezelés illetve kapcsolattartás céljából, melyeket a törvényben előírt módon és ideig rendszerünkben tárolunk:

Adatok:

Kiskorú családi és utóneve:____________________________________________________

Kiskorú születési helye, ideje: __________________________________________________

Kiskorú lakóhelye: ___________________________________________________________

Kiskorú TAJ száma: __________________________________________________________

Anyja születési neve: _________________________________________________________

Törvényes képviselő (szülő) neve:________________________________________________

Törvényes képviselő telefonszáma:_______________________________________________

Törvényes képviselő e-mail címe (nyomtatott betűvel kitöltendő):

Kérjük adja meg annak a személynek a nevét, akinek az Ön felügyelet alatt álló kiskorúról felvilágosítást adhatunk, illetve aki Önön kívül ki hozhatja vizsgálatra, kezelésre (nem kötelező). Amennyiben kiskorút nem a szülő vagy törvényes képviselője hozza vizsgálatra, csak két tanúval igazolt Meghatalmazással tudjuk a kísérő személyét elfogadni!

Meghatalmazott személy neve, telefonszáma: ______________________________________

A Vadaskert Alapítvány a fenti személyes adatokat, az átadott korábbi orvosi leletek adatait, valamint az anamnézis felvételekor megismert információkat – beleértve a családra vonatkozó információkat is – egészségügyi vizsgálat és gyógykezelés, valamint értesítés céljából, a szükséges mértékben és időtartamra kezeli.

 1. Igazolom, hogy az intézet Adatkezelési tájékoztatóját megismertem, a megadott saját adataim, illetve a felügyeletem alatt álló személy adatai tárolásához és kezeléséhez önkéntesen, kifejezett beleegyezésemet adom. .

Dátum:_______________________________________________________________

Aláírás:_______________________________________________________________

 1. Hozzájárulok, hogy a Vadaskert Alapítvány szükség esetén postán ajánlott küldeményként küldjön részemre dokumentumot.(Csak hozzájárulás esetén töltse ki!)

Dátum:_______________________________________________________________

Aláírás:_______________________________________________________________

 1. Hozzájárulok, hogy a Vadaskert Alapítvány részemre hírlevelet küldjön. (Csak hozzájárulás esetén töltse ki!)

Dátum:_______________________________________________________________

Aláírás:_______________________________________________________________

Milyen jellegű hírlevél érdekli?

Szülőknek, érintetteknek szóló hírlevél

Szakembereknek szóló hírlevél

NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATVÁLTOZÁSHOZ

Kérjük az alábbi listából csak azt az adatot töltse ki amelyik változott, a többit hagyja üresen.

Adatok:

Kiskorú családi és utóneve (kötelezően kitöltendő): __________________________________

Kiskorú születési helye, ideje (kötelezően kitöltendő):________________________________

Kiskorú anyja neve:___________________________________________________________

Kiskorú lakóhelye:____________________________________________________________

Törvényes képviselő telefonszáma:_______________________________________________  

Kiskorú e-mail címe (nyomtatott betűvel kitöltendő):

Meghatalmazott személy neve, telefonszáma:_______________________________________

Egészségpénztári tagság neve és tagi azonosító száma (opcionális): _____________________

Nyilatkozom, hogy a fenti saját vagy felügyeletem alatt álló személy megváltozott adatain kívül a korábban megadott adatok változatlanok.

Jelen nyilatkozatot a megfelelő ellátás és értesítés céljából önként tettem, és hozzájárulok a törvényekben és szabályokban meghatározott adattároláshoz és adatkezeléshez.

Dátum: Budapest,

Nyilatkozó / meghatalmazott neve nyomtatva: ____________________________________

Nyilatkozó / meghatalmazott aláírása: ___________________________________________

 

EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLAT KIKÉRŐ LAP

Alulírott: ______________________________________________

Leánykori név: ___________________________________________

Születési hely és idő: _____________________________________

Anyja neve: ____________________________________________

TAJ száma: _____________________________________________ (csak saját dokumentáció kérése esetén kitöltendő)

kérem, hogy részemre a Vadaskert Alapítvány (Adatkezelő, 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.) intézményében a rólam / hozzátartozómról (a megfelelő aláhúzandó!)

            hozzátartozó esetén:

            jogcím megjelölése: törvényes képviselő / meghatalmazott (a megfelelő aláhúzandó!)

            hozzátartozó neve: _______________________________________________

            hozzátartozó születési helye és ideje:__________________________________

            TAJ száma: _____________________________________________________

            anyja neve: _____________________________________________________

készült egészségügyi dokumentációt részemre kiadni szíveskedjenek.

Formátum: fénymásolat / elektronikus (a megfelelő aláhúzandó!)

Adatátvétel módja: személyesen / postai úton (a megfelelő aláhúzandó!)

            Cím: _________________________________________________

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. (GDPR Rendelet, 12. cikk)

Kelt: …………………………….., 20………..

Kérelmező aláírása____________________________________________

Előttünk, mint tanúk előtt

Tanú 1                                                                                    Tanú 2            

Név:_________________________________  Név:_______________________________________

Cím:__________________________________  Cím:_______________________________________

Aláírás:___________________________     Aláírás: _________________________________

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUMBAN >>