1. Az adatkezelő megnevezése és adatai

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért (a továbbiakban Vadaskert, vagy Adatkezelő)

Postacím:                            1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.

Telefonszám:                     06 1 392 1400

E-mail cím:                          info@vadaskert.hu

Honlap:                                www.vadaskert.hu, www.vk-m.hu

Cégjegyzékszám:              00-19-007191

Adatkezelő képviselője: Tóth Zoltán Attila Kuratóriumi elnök

Adatvédelmi tisztviselője: Consact Kft., dr. Kőrösi Barbara

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: korosib@consact.hu, 06 30 2040319

2. A tájékoztató célja, hatálya

A tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse a Vadaskert Alapítvány (a továbbiakban: Vadaskert) által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket, a Vadaskert adatvédelmi- és adatkezelési politikáját, amelyet a Vadaskert magára nézve kötelezőnek fogad el.

A tájékoztató a Vadaskert által üzemeltetett weboldalakon (https://vadaskert.hu/ és https://vk-m.hu/) az érintett által megadott adatok kezelését ismerteti, valamint tájékoztatást nyújt a Vadaskert általános üzleti tevékenysége körében végzett adatkezelési tevékenységéről.

A tájékoztató összeállításánál a Vadaskert az alábbi jogszabályi előírásokat vette figyelembe:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)
 • az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet)
 • a Vadaskert egyes szolgáltatásai tekintetében a külön jogszabályokban előírtak.

Jelen tájékoztató hatálya a webhelyek felületének használatára, és az ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele, valamint a kapcsolódó üzleti tevékenységek során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Vadaskert, mint egészségügyi szolgáltató által az egészségügyi ellátás során, illetve azzal összefüggésben kezelt adatokra. Az egészségügyi adatok kezelését – az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vadaskert külön Szabályzatban írja le és szabályozza, valamint arról külön adatkezelési tájékoztatót ad ki.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Vadaskert, mint munkáltató, illetve megbízó által a munkaviszonnyal, vagy a megbízási jogviszonnyal kapcsolatosan kezelt adatokra.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban hivatkozott egyes felületeken hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott felület üzemeltetőjén, illetve a Vadaskerten kívüli harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezelésére sem, amelyekhez a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a harmadik fél szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók, így ezen adatkezelésekért a Vadaskert semmilyen felelősséggel nem tartozik.

3.Fogalmak

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Személyes adat:               az érintettre vonatkozó bármely információ, például valamely azonosító, név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

Különleges adatok:         a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés:      az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az adatokba való betekintés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) rögzítése.

Adatkezelő:       az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:               az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett:              bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több tényező alapján – azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adattovábbítás:               a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Az EGT-tagállamokba, illetve az Európai Unió szervei felé irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Adattörlés/törlés:           az adatok felismerhetetlenné tétele tartalomtörléssel vagy ezzel egyenértékű eredményt lehetővé tevő módon.

Adatvédelmi incidens:   a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

EGT-tagállam:   az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország:            minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam.

NAIH:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Magyarország vonatkozásában a GDPR szerinti felügyeleti hatóság.

4. Az adatkezelés alapvető elvei

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • kezelése során minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatok pontosak és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük („pontosság”);
 • tárolását olyan formában végezzük, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelőként felelősek vagyunk a fentieknek való megfelelésért, szükség esetén a megfelelést igazoljuk („elszámoltathatóság”).

5. Kezelt adatok

5.1Online betegjelentkezés, időpontfoglalás

Érintettek: Vizsgálandó személy, törvényes képviselő, hozzátartozók

Adatkezelés célja: Időpont, vizsgálat szervezése.

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
vizsgálandó személy neve, születési ideje, helye, TAJ száma, lakóhelye, jelentkezés indoka és előzményei, kiskorú esetén a törvényes képviselő neve, kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám, egészségpénztári tagkód GDPR 6. cikk (1) a)

(Hozzájárulás)

+ az egészségügyi adatok vonatkozásában a 9. cikk (2) a) pont szerinti kifejezett hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az egészségügyi dokumentáció őrzéséig

 

Az adatkezelés folyamata:

Ha a weboldalunkon elhelyezett időpontfoglaló rendszer használatával, vagy más módon (telefonon, személyesen, e-mailben) időpontot foglal hozzánk, a fenti személyes adatait használjuk az időpont lefoglalásához, valamint a vizsgálat megszervezéséhez.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban nem tud időpontot foglalni, és nem tudjuk a vizsgálat szervezését megkezdeni. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

5.2 Az adatkezelő működésével, üzleti tevékenységével kapcsolatos szerződések teljesítése során kapcsolattartás

Érintettek: Szerződő partner és munkatársai

Adatkezelés célja: Időpont, vizsgálat szervezése.

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
szerződő partner munkatársának neve, telefonszáma, GDPR 6. cikk (1) f) pont jogos érdek Jogviszony megszűnését követő 5 év + 1 év az Adózás rendjéről szóló törvényben ellenőrzésre előírt határidő

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatokat a szerződés megkötése és teljesítése érdekében használjuk. Az adatok megadása sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

Amennyiben a partner cég munkavállalóinak személyes adatait is megkapjuk, jellemzően kapcsolattartás céljából, ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük. A szerződő felek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez ebben az esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos a korlátozás (NAIH/2018/2570/2/V). A jogos érdekre vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet végeztünk, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az adatkezelés jogszerű.

Az Érintettnek lehetősége van tiltakozni az adatkezelés ellen (részletesen lásd: 10.8).

5.3  Számlák kezelése

Érintettek: Magánszemély vásárló.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
Páciens/páciens törvényes képviselőjének neve, címe, egészségpénztári azonosítója GDPR 6. cikk c) pont (Jogi kötelezettség teljesítése) szerződéses kapcsolat megszűnését követő 8+1 év

 

Az adatkezelés folyamata:

Magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem fogadható el.

Az adatok ellenőrzés esetén átadásra kerülnek az illetékes szerv (NAV) részére.

5.4 Hírlevél küldés

Érintettek: Hírlevélre feliratkozó személyek

Adatkezelés célja: hírlevél küldés

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
feliratkozó magánszemély neve, e-mail címe GDPR 6. cikk (1) a) pont

Az érintett hozzájárulása

hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig)

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatok megadása nem kötelező, azok hiányában azonban a hírlevél küldésére nem nyílik lehetőségünk. Amennyiben hírlevelünkre feliratkozik, lehetőséget ad számunkra, hogy tájékoztathassuk a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

5.5 Workshopok

Érintettek: workshopon részt vevő személyek

Adatkezelés célja: workshop szervezése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
résztvevők neve, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap, lakcím, képzettséget igazoló okirat száma, kiállítója, kiállítás éve GDPR 6. cikk (1) a) pont

Az érintett hozzájárulása

Jogviszony megszűnését követő 5 év + 1 év az Adózás rendjéről szóló törvényben ellenőrzésre előírt határidő

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatok megadása nem kötelező, azok hiányában azonban a workshopon való részvételre nem nyílik lehetősége.

A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

5.6 Akkreditált és nem akkreditált képzésre jelentkezés (orvos, klinikai szakpszichológus, gyógyszerész)

Érintettek: képzésen részt vevő személyek

Adatkezelés célja: képzés szervezése, dokumentálása

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név, születési idő és hely, anyja neve, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási cím, pecsétszám, nyilvántartási szám GDPR 6. cikk (1) c) pont – Jogi kötelezettség teljesítése ( 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 10. §), valamint az e-mail cím, telefonszám vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) a) pont – az érintett hozzájárulása Jogviszony megszűnését követő 5 év + 1 év – az Adózás rendjéről szóló törvényben ellenőrzésre előírt határidő

Az e-mail cím, telefonszám esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatok megadása a jogszabály alapján kötelező, azokat a képzés szervezéséhez, valamint a képzéshez kapcsolódó adminisztratív feladataink, bejelentési kötelezettségünk teljesítéséhez használjuk.

5.7 „Könyvesbolt” felületen megjelenő kiadványok értékesítése

Érintettek: Webshopban vásárlók

Adatkezelés célja: online vásárlás teljesítése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím  GDPR 6. cikk (1) a) pont

Az érintett hozzájárulása

Jogviszony megszűnését követő 5 év + 1 év  az Adózás rendjéről szóló törvényben ellenőrzésre előírt határidő

 

Az adatkezelés folyamata:

A megrendelésről elektronikus levélben visszajelzést küldünk a megadott e-mail címre.

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban a megrendelés nem teljesíthető. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

5.8 Vásárlói fiók kezelése

Érintettek: Webshopban vásárlók

Adatkezelés célja: online vásárlás teljesítése, a vásárlás megkönnyítése

Adatfajta Jogalap Őrzési idő
név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, folyamatban lévő és korábbi vásárlások adatai  GDPR 6. cikk (1) a) pont

Az érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig

 

Az adatkezelés folyamata:

A fenti adatok megadása nem kötelező, ezek hiányában azonban a felhasználói fiókját nem tudja használni. A hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábban, a hozzájárulás alapján történt adatkezeléseket.

6. Adatfeldolgozók

A Vadaskert az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység alapján:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

LINGUA Könyvelés Könyvelési és Szolgáltató Kft. 

Cégjegyzékszám:              07-09-011074

Székhely:                             2471 Baracska, Fehérvári utca 27.

Telefonszám:                     06 1 355 1789

E-mail cím:                          konyveles@lin-konyveles.hu

Adatfeldolgozás célja: kiállított számlák könyvelése

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Küldemények kézbesítése

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

Magyar Posta Zrt. 

Cégjegyzékszám:              01-10-042463

Székhely:                             1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám:                     06 1 767 8272

E-mail cím:                          ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozás célja: küldemények kézbesítése, házhoz szállítása

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás (webtárhely), levelezési szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

Viacom Informatikai Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.

Telefonszám:                     06-1-348-5000

E-mail cím:                          ugyfelszolgalat@viacomkft.hu

Adatfeldolgozás célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

Kezelt adatok köre: az érintett által a weboldalon megadott valamennyi személyes adat

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

EvolutioNET Kft.

Cégjegyzékszám:              02-09-075023

Székhely:                             7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Telefonszám:                     06 30 40 11 408

E-mail cím:                          info@evolutionet.hu

Adatfeldolgozás célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

Kezelt adatok köre: az érintett által a weboldalon megadott valamennyi személyes adat

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online számlázás

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu)

Cégjegyzékszám:               01-09-303201

Székhely:                             1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefonszám:                     06 76 575 023

E-mail cím:                           info@szamlazz.hu,  dpo@kboss.hu

Adatfeldolgozás célja: számlák online kiállítása, továbbítása

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím

Az adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás elérhető az alábbi linken: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Archiválás, tárolás

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 715780

Székhely:             1097 Budapest, Illatos út 6.

Telefonszám:      +36-1-219-5670            

E-mail cím:          info@reisswolf.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Webináriumok informatikai hátterének biztosítása

Címzett megnevezése és elérhetősége:

OCSMK Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 953811

Székhely:             1026 Budapest Pasaréti út 1.

Telefonszám: +36306788806    

E-mail cím:           info@medukator.hu

Adatkezelés célja: webináriumok informatikai hátterének biztosítása, belépési azonosítók generálása és kiküldése a résztvevőknek, online részvétel naplózása, igazolások kiküldése a résztvevőknek

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Érintettek köre: webináriumon résztvevők

Az OCSMK Kft. cég adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://medukator.eu/oldal/adatvedelem/

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevélküldő szolgáltatás

Vadaskert Alapítvány a hírlevelek kiküldéséhez a The Rocket Science Group szolgáltató MailChimp nevű szolgáltatását használja.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

The Rocket Science Group, LLC.

Székhely:             675 Ponce de Leon Ave NE Suite,5000 Atlanta, GA 30308 USA

Adatkezelés célja: a Vadaskert Alapítvány eseményeiről, konferenciáiról, képzéseiről, magánrendeléseiről stb. tájékoztató küldése a hírlevélre feliratkozóknak

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Érintettek köre: a Vadaskert Alapítvány hírlevelére feliratkozó személyek

A MailChimp a kiküldött levelekbe, linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az email-ek állapotát, megnyitását, ezáltal a felhasználói szokások megismerhetők.

7. Adattovábbítás

A Vadaskert jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezés és elérhetősége:

MKB Bank Nyrt.

Székhely 1056 Budapest, Váci u. 38.

E-mail: ugyfelszolgalat@mkb.hu

Telefonszám: 06 80 350-350

K&H Bank Zrt.

Székhely:             1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Telefonszám:     06 1 328 9000

E-mail cím:          bank@kh.hu

Barion Payment Zrt.

Székhely:             1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20.

Telefonszám:     06 1 464 70 99

E-mail cím:          compliance@barion.com,

Adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, adományösszeg elküldése

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok vásárlás esetén

Érintettek köre: a honlapon a megrendelés során online fizetési módot választó felhasználók.

Címzett által ellátott tevékenység: Pontelszámolás orvosok és szakpszichológusok továbbképzése során

Címzett megnevezése és elérhetősége:

ENEF Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. mint az Oftex Folyamatos Továbbképzési Portál üzemeltetője

Székhely:             2151 Fót, Mária u.14/a.

Telefonszám:     06 27 535 041

E-mail cím:          enefkft@invitel.hu

Adatkezelés célja: orvosok és klinikai szakpszichológusok jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzésnek (teljesített kreditpontjainak) rögzítése

Kezelt adatok köre: név, nyilvántartási szám/pecsétszám

Érintettek köre: akkreditált tanfolyamon résztvevő orvosok és szakpszichológusok

8. Cookie-k (sütik) kezelése

Weboldalaink (www.vadaskert.hu, www.vk-m.hu) sütiket használnak a jobb felhasználói élmény biztosítása, valamint a weboldalaink használatának jobb megértése érdekében.

Az általunk használt sütikkel kapcsolatban részletes tájékoztatást és beállítási lehetőségeket biztosítunk a weboldal első alkalommal történő meglátogatása során felugró ablakban.

8.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, pl. választott nyelv
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

8.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalainkat, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során.

8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)

Ezek a sütik az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használják fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez.

8.4 A sütikkel kapcsolatos információk

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. A cookie-k elhelyezését az adott böngészővel a weboldalra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban tudja jóváhagyni, ekkor választhatja ki, hogy mely sütik működését engedélyezi.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

9. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Vadaskert dolgozói munkakörüknek megfelelően férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozók (pl: könyvelő) kizárólag az adatkezelővel megkötött szerződés és a kapott utasítások, valamint a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából jogosultak eljárni.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetve jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkeresése esetén a Vadaskert köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, iratok rendelkezésére bocsátására.

Adatbiztonsági intézkedések

A papír alapú, valamint az elektronikus személyes adatokat a 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5 száma alatt található zárható iratszekrénnyel rendelkező zárható irodában, valamint zárható szerverszobában, saját szerveren tároljuk. Az épület 24 órás őrzéssel védett.

Vadaskert Alapítvány az informatikai védelemmel és digitális adatvédelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, úgy mint a

 • hozzáférés védelemről
  • a számítógéphez és az azon elérhető személyes információkat tartalmazó adatbázisokhoz csak érvényes azonosítható jogosultsággal (felhasználónévvel és egyedi jelszóval) lehet hozzáférni
  • a hozzáférést biztosító jelszavak három havonta lecserélésre kerülnek;
 • hálózati védelemről, a jelszóval védett WiFi (WPA2-PSK), Sophos védelemmel ellátott router biztosítja a tűzfalat a belső hálózat és az internet között;
 • a hálózat és az adatállományok vírusok elleni védelméről (NOD32);
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, (archiválás, tűzvédelmi szabályzat, elzárt szerver)

A Vadaskert Alapítvány az adatok biztonságos tárolása érdekében a központi szerver teljes adatállományára vonatkozóan napi mentést végez backup NAS-ra, RAID5 rendszerben. A lementett adathordozó az erre kialakított és rendszeresített helyen és módon kerül biztonságos tárolásra.  Az adatokat tartalmazó fájlok az adatkezelés céljának teljesülését követően, illetve ha az adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt, visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

A papíralapon tárolt és kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében a Vadaskert Alapítvány az alábbi intézkedéseket hozza:

 • az adatkezelést végző munkatárs a munkavégzés befejeztével a kezelt dokumentumokat előírás-szerűen elzárja, az adatkezelési helyiséget bezárja (zárható iratszekrény, zárható iroda);
 • az Adatkezelő a papíralapú dokumentumokat jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel felszerelt, papíralapú dokumentumok tárolására alkalmas, száraz helyiségben tárolja (irattár).

Az adatokat tartalmazó iratokat az adatkezelés céljának teljesülését követően, illetve ha adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt bizonyítható módon megsemmisíti (iratmegsemmisítő használta, adattárolási szabályzat, jegyzőkönyv).

10. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés megkezdése előtt átláthatóan, érthetően, világosan és könnyen hozzáférhetően írásban tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. A tájékoztatást legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában kell átadnia az Adatkezelőnek.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

10.2  A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

10.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

10.7 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát, amennyiben ennek ténye áll fenn, az Adatkezelő az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlását az e ténnyel alátámasztott személyes adatok kiadásának mellőzésével teljesíti, melyről indokolt tájékoztatást küld az érintettnek.

10.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.9 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

 1. a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az a) és c) pontban szereplő esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10.10 Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelőnél előforduló, őt érintő adatvédelmi incidensről, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

10.11 Az érintett joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyar tagállami felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10.12 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Amennyiben a Vadaskert szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, észrevétele vagy problémája merülne fel, a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. A Vadaskert indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, írásban tájékoztatást ad a kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén a határidő 2 hónappal meghosszabbítható a késedelem okainak megjelölésével, melyről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

11. Az Adatkezelési rendelkezések módosítása

A Vadaskert fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi érintettet megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.